எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

திரு, ராஜேஷ் லகானி

துணைத் தலைவர், அறிவியல் நகரம்.

நேரலை
காணொளி
ஒளிபரப்பு

உறுப்பு
நிறுவனங்கள்

Science City External Links

  • Government of TamilNadu
  • Other Government Organisations
  • Online Science Materials / Journals

அறிவியல் நகர வலைப்பதிவு

தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகள்.
பல்கலைக்கழக மானிய குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்று தமிழக அரசின் உயர்கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் பல்கலைக்கழகங்கள்
தமிழ்நாட்டிலுள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள்
தமிழகத்திலுள்ள ஏனைய பல்கலைக்கழகங்கள்
மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களின் கீழ் இயங்கும் அறிவியல் துறைகள்.
கல்வித்துறை, இந்திய அரசு
அறிவியல் சோதனை
முக்கிய தரவு தளங்கள்
வெளிநாட்டு பதிப்பகத்தார் மின் புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்ய
இந்திய பதிப்பகத்தாரின் மின் புத்தகங்களை பதிவிறக்கம் செய்ய
வலைதள படிப்புகள்
Open access Indian websites

தமிழ்நாடுஅறிவியல் அறிஞர்கள் கையேடு

உதவித் தொகை

தமிழ்நாடு மாணவர்கள் அறிவியல் காங்கிரஸ்

உறுப்பு-நிறுவனங்கள்

மின்- இதழ்