எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

“எங்கும் அறிவியல்” மாத இதழில் பங்களிக்கும் பங்களிப்பாளர்களின் தன்விவரக் குறிப்புப் படிவம் – பள்ளி அளவில்

“எங்கும் அறிவியல்” மாத இதழில் பங்களிக்கும் பங்களிப்பாளர்களின் தன்விவரக் குறிப்புப் படிவம் – கல்லூரி அளவில்

“எங்கும் அறிவியல்” மாத இதழில் பங்களிக்கும் பங்களிப்பாளர்களின் தன்விவரக் குறிப்புப் படிவம் – பல்கலைக்கழக அளவில்

எங்கும் அறிவியல் தமிழ் மாத இதழ் – துணைத் தலைவர் செய்தி - அறிவியல் நகரம்.