எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

அறிவியல் நகரத்தின் நிர்வாக சபை சென்னை