எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

துணைத் தலைவர்

திரு. ராஜேஷ் லக்கானி இ. ஆ. ப. (முதன்மைச் செயலர் / ஆணையர்)
ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் வரலாற்று ஆராய்ச்சி ஆணையரகம்,
துணைத் தலைவர் (முழு கூடுதல் பொறுப்பு),
அறிவியல் நகரம்.

முன்னாள் துணைத் தலைவர்கள்:

1 திரு. பி. ரங்கமணி, இ .ஆ. ப ., 24.01.1995 to 13.02.1997
2 திருமதி. ச. கா. கரியாலி, இ.ஆ.ப.,20.10.1998 to 21.05.2001
3 திருமதி. ஷீலா ராணி சுங்கத், இ .ஆ. ப ., (கூடுதல் பொறுப்பு) 22.05.2001 to 25.06.2001
4 திரு. அ. மா. இராமன், இ.ஆ.ப., 26.06.2001 to 29.09.2006
5 திரு. க. கணேசன், இ.ஆ.ப., (கூடுதல் பொறுப்பு) 30.09.2006 to 03.01.2007
6 திரு. மோகன் வர்கீஸ் சுங்கத், இ .ஆ. ப ., 04.01.2007 to 09.01.2008
7 முனைவர். வி. வரபிரசாத ராவ், இ .ஆ. ப .,14.01.2008 to 04.08.2008
8 முனைவர். தி. ஸ்ரீ, ஸ்ரீதர் இ.ஆ.ப., முதன்மைச் செயலர் 05.08.2008 to 15.02.2009
9 முனைவர். பி. ஐயம்பெருமாள், எம். ஈ., பிஎச்டி , (கூடுதல் பொறுப்பு) 16.02.2009 to 21.05.2011
10 திரு. வி. கு. சுப்புராஜ், இ.ஆ.ப., முதன்மைச் செயலர் 22.05.2011 to 16.04.2013
11 முனைவர். ஜெ. உமாமகேஸ்வரி, இ.ஆ.ப.,(கூடுதல் பொறுப்பு) 17.04.2013 to 07.08.2013
12 திரு. ம. குற்றாலிங்கம், இ.ஆ.ப.,கூடுதல் தலைமைச் செயலர் 08.08.2013 to 31.07.2014
13 திரு. குமார் ஜெயந்த், இ .ஆ .ப , (கூடுதல்பொறுப்பு) 01.08.2014 to 07.09.2014

தமிழ்நாடுஅறிவியல் அறிஞர்கள் கையேடு

உதவித் தொகை

தமிழ்நாடு மாணவர்கள் அறிவியல் காங்கிரஸ்

உறுப்பு-நிறுவனங்கள்

மின்- இதழ்